Projekčná činnosť

 

Najpodstatnejším kritériom pri navrhovaní našich stavieb je tvoriť a navrhovať objekty jednoducho a funkčne.

Toto kritérium musí zahŕňať určité estetické požiadavky, šetrnosť k životnému prostrediu a požiadavky investora s maximálnou dispozičnou funkčnosťou navrhovaných objektov.

Spracovávame rôzne stupne projektovej dokumentácie, a to:

- tvorí 3D podklad a prvotné spracovanie návrhu pred samotnými výkresmi pre dokumentáciu pre územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie.

AS

- slúži ako príloha na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby s cieľom získať rozhodnutie o umiestnení stavby i ako základný podklad na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie.

dur

- je nevyhnutný dokument pre začiatok realizácie stavby, ktorá je možná až po nadobudnutí jeho právoplatnosti. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa podáva na príslušnom stavebnom úrade vo forme vyplneného tlačiva spolu s ďalšími prikladanými dokumentami a projektovou dokumentáciou.

dsp

- rieši stavbu v detailných podrobnostiach, jednoznačne určuje statické, architektonické, konštrukčné, materiálové a kvalitatívne riešenie stavby.

- projekt skutočného vyhotovenia stavby rieši zmeny, ktoré sa počas realizácie stavby uskutočnili inak ako bolo uvedené v schválenej projektovej dokumentácii. Je súčasťou dokladanej dokumentácie pre kolaudačné rozhodnutie.